باران  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 آبان‌ماه سال 1386
اندوهی بزرگتر از ابر
و ریزش اشک
بارانی بود با شکوه
در جهانی دیگر
اما آن جهان
به خود آرامش میداد
به دیگران غم
باران بود
باران ..............