یک رباعی از عمر خیام  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1386
گویند کسان بهشت با حور خوشست
             من میگویم که آب انگور خوشست
                        این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
                                   که آواز دهل شنیدن از دو  خوشست